Gideon Denny Through the Storm

Gideon Jacques Denny (1830-1886)

Through the Storm

oil on canvas

20″ x 36″